برنامه ریزی محیط و منظر

 

 

با توجه اهمیت و نقش محیط زیست در مطالعات شهری و فراشهری، شرکت تدبیر شهر البرز با راه اندازی دپارتمان محیط و منظر تلاش دارد، رویکردی تخصصی نسبت به مـقوله محـیط و منظر ارایه نماید. محیـط و منظر مبحثی کلان است که اهمیت اقتصادی، زیباشناسانه، عملـکردی و اجتـماعی دارد که در پروژه های مطالعـاتی    می بایست به صورت ویژه مد نظر قرار گیرند.

از جمله پروژه هایی که در قالب این دپارتمان صورت می گیرد می توان به "مطالعات طرح جامع منظر"،، "طرح جامع فضای سبز"، "طرح جامع مدیریت و ارتقای بهره وری آب" و "طراحی محیط و منظر شهری"اشاره کرد. 

در حالیکه اهمیت زیبا سازی شهرها ، توسعه فضای باز و عمومی و  توسعه فضای سبز در شهرها مورد تاکید همه مدیران شهری قرار دارد، اما در مطالعات جامع  و تفصیای شهر به این موارد صرفا در حد منطقه بندی، کاربری اراضی و یا دستورالعمل ها و ضوابط عمومی پرداخته می شود که به دلیل پیچیدگی و تنوع این گونه فضاها این موارد به هیچ  عنوان کافی نبوده  و می بایست طرح های تخصصی تر موضوعی و موضعی در این حوزه ها تهیه گردد. به عنوان نمونه در طرح جامع منظر،  این مشاور به صورت کلی انجام اقدامات ذیل را در دستور کار خود دارد:

1-تهیه فهرست مصالح مناسب محدوده مورد مطالعه

2-تهیه فهرست مبلمان های شهری مناسب محدوده مورد مطالعه

3-تهیه فهرست گونه های گیاهی مناسب محدوده مورد مطالعه

4-تهیه ضوابط تخصصی طراحی ، اجرا و نگهداری  پروژه های موضوعی و موضعی

5-مکان گزینی احداث فضاهای عمومی و سبز شهری

6-محاسبه و هدف گذاری سرانه های فضای عمومی و سبز و تدوین اقدامات اجرایی برای تامین آن ها.

7-ارایه راهکارهای درآمد زایی از فضاهای عمومی و سبز

8-ارایه راهکارهای ارتقای شاخص های ایمنی، زیباشناسانه، اجتماعی و عملکردی فضاهای عمومی و سبز

9-ارزیابی پس از کاربری فضاهای عمومی و سبز شهری(POE) و  ارایه راهکارای مناسب سازی فضاهای مذکور

 

0 نظر

بیان نظر

اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.