تدوين سند برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی شهرداری ورامین

قرارداد "تدوين سند برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی شهرداری ورامین" در سال 1397بین شرکت تدبیرشهر البرز و شهرداری ورامین منعقد گردید.

 

اطلاعات پایه پروژه

عنوان پروژه تدوين سند برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی شهرداری ورامین تاریخ عقد قرارداد 1397/10/24
کارفرما شهرداری ورامین (جناب آقای مهندس دهقان) دستگاه نظارت واحد فنی - شهرسازی (آقای مهندس مومنی)
سال شروع برنامه 1397 افق برنامه  1402