تدوين سند برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی شهرداری قصر شیرین

 

 

 

  قرارداد "تدوين سند برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی شهرداری قصر شیرین" در سال 1397بین شرکت تدبیرشهر البرز و شهرداری قصر شیرین منعقد گردید.

 

 

 

 اطلاعات پایه پروژه

 
عنوان پروژه    تدوين سند برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی شهرداری قصر شیرین                                                                                                                                                     تاریخ عقد قرارداد                                                                                                                                                                     1397/09/10                                                                                                                        
کارفرما     شهرداری قصر شیرین (جناب آقای مهندس پور افشار)                                                                                                                                                  دستگاه نظارت  
  سال شروع برنامه  1397 افق برنامه  

 

 اطلاعات پایه شهر و شهرداری

موقعیت شهر   مساحت شهر  
نقش غالب شهر   تعداد مناطق/فازهای شهر  
درجه شهرداری   سال تاسیس شهرداری  
جمعیت شهر در سال پایه   جمعیت پیش بینی شده در افق برنامه  

 

اسناد فرادستی مورد بررسی جهت پیشبرد مطالعات

به منظور شناخت بهتر شهر قصر شیرین و پایبندی مشاور به اسناد فرادستی تهیه شده برای شهر، این مشاور ضمن بررسی اسنادی که در جدول ذیل به آن ها اشاره گردیده است مطالعات خود را پیش برده و حتی المقدور سعی نموده است مسائل و موضوعات مورد بحث در این اسناد در سند توسعه راهبردی شهر قصر شیرین نیز لحاظ گردد.

اهم اسناد فرادستی مورد مطالعه عبارتند از:

سطح ملی سطح منطقه ای سطح محلی
سند چشم انداز کشوردر افق 1404  سند آمایشی استان طرح جامع  شهر قصر شیرین
سیاست های کلی نظام طرح کالبدی منطقه ای طر ح تفصیلی شهر قصر شیرین
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور طرح توسعه عمران  و ناحیه __

 

اهم چالش ها و فرصت های شهر قصر شیرین

 

 

چالش ها فرصت ها
   
   
   
   

 

پس از انجام مطالعات کلان اقتصادی شهر و بررسی ماتریس عوامل متقابل چشم انداز شهر قصر شیرین در افق 1415 ترسیم گردید:

«شهرقصر شیرین در سال 1415 شهری است:

 

 

راهبردهای توسعه شهر قصر شیرین به ترتیب وزن و اهمیت

به منظور حرکت به سوی چشم انداز، مشاورنسبت به تهیه فهرست راهبرد های توسعه شهر و شهرداری اقدام نموده است و بر اساس روش QSPM راهبردها را اولویت بندی نموده است.

ردیف                      عنوان
1  
2  
3  
4  
5  

پروژه های عمرانی پیش بینی شده

در بازه زمانی پنج ساله از شروع تا افق برنامه  60 عنوان پروژه کلان برای شهر قصر شیرین پیش بینی شده است که این امر بر اساس اطلاعات حاصل از تفریغ بودجه در سال های گذشته، نیازهای آتی شهر و پیش بینی های مشاور تهیه و تدقیق شده است. تفکیک تعداد پروژه ها بر اساس  برنامه های پروژه های عمرانی نیز مشخص گردیده است.

 

شرح تعداد عنوان پروژه درصد شرح تعداد عنوان پروژه درصد
برنامه توسعه شهری     برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری    
هدایت و دفع و آب های سطحی      ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و گردشگری    
برنامه بهبود محیط شهری      ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری     
ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری   و دیون     ایجاد تاسیسات درآمدزا    

 

نمونه برخی از پروژه های عمرانی پیشنهادی

سیاست پروژه متولی نوع پروژه