تحقیقات

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.

همچنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به ‌شناختی روشن‌تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید. اگر پژوهشی نشود، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم نیز برخوردار نخواهد بود. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره‌های گوناگون تاریخ می‌شناسیم، حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته‌اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت‌های پژوهشی آنان بوده است.

در این ارتباط شرکت تدبیر شهر البرز با در نظر داشتن اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در راستای چشم اندازها و ماموریت های درون سازمانی خود، ضمن ارائه پیشنهاد طرح های پژوهشی مختلف که ناشی از شناخت مشاور از چالش های موجود در دستگاه ها و سازمان های موثر در حوزه مدیریت شهری می باشد، با مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، شهرداری ها و سایر دستگاه های بهره بردار در حوزه تحقیقات و پژوهش همکاری می نماید و دراین زمینه برنامه های ذیل را دنبال می کند:

  1. زمینه‌سازی برای تدوین طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای و گردشگری، محیط و منظر، هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات و تدوین دستورالعمل و استانداردهای مربوط به آنها.
  2. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای و گردشگری، محیط و منظر، هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات ، به منظور دستیابی به کارآمدترین شیوه‌های نوین فن‌آوری و توزیع داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کشور و ایجاد نظام اطلاعاتی مناسب در این زمینه به ویژه در سطح شهرداری های کشور
  3. ترویج و انتشار نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های مرکز به منظور ارتقاء طرح علمی جامعه مهندسی در زمینه‌های فوق.