آموزش

ارتقای ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تجولات، لازمه تداوم حیات سازمانی و تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی است.  لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت های ویژه در مدیران نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که آنان در ارتقای سطح کار آفرینی و اثر بخشی سازمان سهیم باشند.

توسعه توانمندی های نیروی انسانی از طریق تعریف دقیق شرح وظایف، شناسایی توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز هر شغل و ارائه آموزش های مرتبط جهت افزایش کارایی و بهره وری سازمانی صورت می گیرد.

در این راستا شرکت تدبیر شهر البرز، با هدف ارتقای ظرفیت علمی کارکنان مجموعه شهرداری های کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداری بر اساس شرح وظایف هر یک از مشاغل و شایستگی های مرتبط که توسط سازمان شهرداری ها ئ دهیاری ها تهیه شده است اقدام می نماید.

همچنین این شرکت متناسب به حوزه های فعالیتی خود، دوره های آموزشی مختلفی برای شهرداری های کشور برگزار می نماید که از جمله می توان به دوره اموزشی تدوین برنامه راهبردی و نحوه بهره برداری شهرداری ها از سند برنامه های راهبردی پنج ساله اشاره نمود.