اهداف و ویژگی های برنامه

 

برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری اهداف زیر را دنبال می کند:

 1. تنظیم یک چارچوب راهبردی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه مدیریت شهری به منظور مواجه با چالش های آتی در بازه زمانی میان مدت
 2. .هماهنگ کردن اقدامات کلیه دستگاه های اجرایی در زمینه اداره شهر و بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری
 3. فراهم کردن برنامه عمل شهرداری، به عنوان یک موسسه عمومی  با لحاظ ویزگی های محیطی درونی و بیرونی سازمان، مبتنی بر رویکرد راهبردی
 4. تعیین نقش شهرداری در نیل به چشم انداز و راهبردهای توسعه شهر
 5. ترجمه پیشنهادهای اسناد فرادست توسعه شهری(طرح های هادی، جامع و تفصیلی شهر و سایر اسناد مصوب)  به زبان برنامه ریزی راهبردی و ایجاد زنجیره ای از راهبردها تا اقدامات، به منظور اتصال برنامه های بلند مدت توسعه شهر به برنامه مالی شهرداری(بودجه سالانه) به واسطه  برنامه میان مدت(برنامه عملیاتی)
 6. تدقیق مقاصد توسعه شهری و تعیین شاخص های کلیدی(قابل سنجش) و زمان بندی شده برای رسیدن به آن ها
 7. فراهم آوردن بستر مشارکت فعال تمامی گروه های ذینفع شهری شامل سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی و متخصصین مرجع شهرسازی و مدیریت شهری(شامل اشخاص حقیقی و حقوقی)
 8. تقویت جایگاه شوراهای اسلامی شهر برای نقش آفرینی موثرتر در عرصه برنامه ریزی راهبردی-عملیاتی توسعه شهر
 9. ارتقای توانمندی های گروه های مختلف درگیر در فرایند تهیه برنامه(به ویژه شهرداری و شورا) برای ایجاد تغییرات مثبت ساختاری و سازمانی(ظرفیت سازی)

 

 

برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری دارای ویژگی های کلی زیر می باشد:

 1. استفاده از اسناد فرادست توسعه شهری در سطوح مختلف ملی، استانی ، فراشهری و شهری به منظور تنظیم چارچوب برنامه ریزی و پرهیز از دوباره کاری
 2. تهیه سند راهبردی توسعه شهر به صورت فرابخشی و ترسیم آینده شهر

 3. تعیین راهبردهای توسعه شهر و تشخیص راهبردهایی که شهرداری می تواند در قالب ان ایفای نقش نماید.

 4. اتصال رهنمودها و پیشنهادهای راهبردی اسناد توسعه شهری به نظام بودجه ریزی سالانه شهرداری از طریق تعریف پروزه های سرملیه ای و فعالیت های مستمر به تفکیک سال برنامه، در برنامع عملیاتی میان مدت و تعیین محل تامین ارتباط آنها

 5. ایجاد توافق بین تمامی نهادهای اثرگذار در مدیریت شهری بر یک سند راهبردی و عملیاتی برای توسعه شهری

 6. پیش بینی منابع مالی و درآمدهای شهرداری در سناریوهای مختلف

 7. شناسایی فعالیت های مستمر مرتبط با نگهداشت وضع موجود

 8. شناسایی پروزه های تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری در بازه زمانی میان مدت و اولویت بندی آن ها

 9. ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در چارچوب محدودیت های مالی، اداری و فنی و پرهیز از ارمان گرایی

 10. داشتن قابلیت سنجش خروجی محصول و خدمات با استفاده از تعریف اهداف کمی در سطح کلان و خرد

 11. قابلیت انعطاف پذیری عملیات با استفاده از امکان پایش و نظارت بر اجرا و بازنگری در برنامه ها با توجه به تغییرات شرایط محیطی درونی یا بیرونی

 12. نظم بخشی به فعالیت های شهرداری و ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف درون سازمانی شهرداری