الزامات قانونی و شیوه نامه های تدوین برنامه پنج ساله راهبردی-عملیاتی

 

 

تدوین برنامه میان مدت شهرداری و نیز برنامه ریزی در سایر حوزه های خدمت رسانی در محدوده و حریم شهرها دارای الزامات قانونی زیر است:

الف) ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری(مصوب 1374/9/7): شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون، مکلفند با راهنمایی وزارت کشور، برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت 5 سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقش جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آن ها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور، طرح های مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

ب)بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(مصوب 1375/3/1): بررسی و شناخت کمبودها، نیازها  و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول.

ت)بند 32 (الحاقی 1382/7/6) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران(مصوب 1/3/1375): واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص اقدامات شهری را که در چارچوب اعتبارات بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارایه نمایند.

ث)ماده 25 آیین نامه مالی شهرداری ها(مصوب 1364/4/12): بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آن ها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه  و بودجه و تفریغ  بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ج)مصوبه شورای عالی استان¬ها مبنی بر الزام کلیه شهرداری¬های کشور به تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی-عملیاتی

ح)ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

خ)بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداری های کشور

تدوین برنامه میان مدت شهرداری و نیز برنامه ریزی در سایر حوزه های خدمت رسانی در محدوده و حریم شهرها بر اساس شیوه نامه ها و دستورالعمل های ذیل صورت می پذیرد:

الف)دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی-علملیاتی شهر و شهرداری ابلاغیه  سال 1394 وزارت کشور(جاری)

ب) شیوه نامه نحوه واگذاری، تهیه، بررسی، و تائید برنامه های راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری سال 1395

ت)شیوه نامه تدوین برنامه راهبردی شهرداری های کشور موضوع بخشنامه شماره 2360 مورخ 1392/2/10(منسوخ شده)

ث)دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه عملیات نوسازی، عمران و توسعه شهری ابلاغی سال 1379 وزارت کشور(منسوخ شده)